تاریخچه

این پژوهشکده، مطالعات توسعه را در سطح خرد و کلان دنبال می کند. در سطح کلان تلاش می­نماید نقش موثری در تدوین، ارزیابی و یادگیری سیاست ها و فرایند سیاستگذاری و برنامه ­ریزی ایفا نماید و در سطح خرد نیز پشتیبان علمی و تخصصی مناسبی برای پیاده­ سازی سیاست­ها و نظام تصمیم­ گیری مدیریتی در دستگاههای اجرایی و سازمانها باشد.