ریاست

ریاست

دکتر تیمور مرجانی

tmarjani@gmail.com

 

سرپرست معاون پژوهش و آموزش پژوهشکده مطالعات توسعه

محمد ولدخانی

mvaladkhani@gmail.com

 

مسئول روابط عمومی