افراد و واحدها

گروه پزوهشی مدیریت و تعالی عملکرد

مدیر گروه

محمد ولدخانی

mvaladkhani@gmail.com

کارشناسان

مرضیه رسولی

rasoolimarzieh@yahoo.com

فرحناز غلمانی

f.ghelmani@gmail.com

 

مدیر گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب و کار

مدیر گروه

زینب مرتضوی فر

zmf1362@gmail.com

کارشناسان

سعید هراسانی

saeidharasani@gmail.com

فاطمه نصیری

fateme.nasirii69@gmail.com

سمانه سهرابی

sohrabii.sama@gmail.com

راضیه شیخ رضایی

sh.razie@gmail.com

افسانه شرکت

afi.sherkat@yahoo.com

زهره سروشفر

 

لیلا بندری

 

 

گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سرپرست گروه

مریم احمدی

ahmadigivi@yahoo.com

کارشناس

نیما شجاعی

Ni.shojaei@gmail.com

 

مرکز خدمات تخصصی همایش های علمی

مدیر مرکز

محمد ولدخانی

mvaladkhani@gmail.com

کارشناس

معصومه احمدزاده

Mahmadzadeh1362@gmail.com


 

 

مرکز خدمات تخصصی توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مدیر مرکز

زینب مرتضوی فر

zmf1362@gmail.com

کارشناسان

سعید هراسانی

saedharasani@gmail.com

فاطمه نصیری

Fateme.nasirii96@gmail.com

سمانه سهرابی

Sohrabii.sama@gmail.com

راضیه شیخ رضایی

Sh.razie@gmail.com

افسانه شرکت

Afi.sherkat3@gmail.com

زهره سروش فر

z.soroushfar@gmail.com

لیلا بندری

Leila.bandari@gmail.com

 

مرکز آموزش و دوره های تخصصی

مدیر مرکز

 

 

کارشناس

 

 

 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی جهت

مدیر مرکز

دکتر بهروز نظری

bnazari@ut.ac.ir

کارشناس

محمد بنایی نیک

Mbanaee854@gmail.com

 

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران

مدیر کانون

یوسف رضایی

usef225@gmail.com

کارشناسان

آرش شوکتی

Sho.arash@gmail.com

نسا مرجانی

Nesa127@yahoo.com