مرکز خدمات تخصصی همایش های علمی


درباره مرکز:

  •  چشم انداز

مرکز همایش های علمی مرکزی توسعه یافته، برای پرورش و فرهنگ سازی مفاهیم بنیادی و کاربردی علوم مختلف و انتقال تجارب برتر در ایران و جهان به مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با جایگاه برتر علمی و ترویجی در سطح کشور است.

  • ماموریت مرکز

مشارکـت و تلاش در توسعه و ارتقاء سطح علوم مختلف در کشـور، از طـریق عینیت بخشیدن به توسعه، ترویج و انتقال تجـارب و مهـارت ها