مرکز آموزش و دوره های تخصصی


درباره مرکز:

  • چشم انداز

پیشرو و سرآمد در ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه و با ارائه آموزشهای کاربردی برخاسته از مطالعات صورت گرفته و آینده ­­پژوهانه به تربیت نیروهای خلاق و متخصص

می ­پردازد و ضمن برخورداری از نیروهای پژوهشگر و دانش محور جهت بهبود فرآیندهای سازمانهای یادگیرنده فعالیت می نماید.

 

  • ماموریت

مرکز آموزش پژوهشکده مطالعات توسعه در زمینه آموزش های دانشی و مهارتی حوزه های مختلف علوم انسانی فعالیت می کند و با انتقال آخرین یافته های علمی و نتایج

پژوهشهای علمی به علاقه مندان، به ارتقاء سطح توسعه سازمانی در کشور کمک می نماید.