متخصصین همراه مرکز

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید

اختلالات روانی، مسائل خانواده و...

دوشنبه و چهارشنبه

دکتر بهروز نظری

اختلالات یادگیری، جهت دهی تحصیلی شغلی و ...

شنبه تا چهارشنبه

حمید فرزادی

مسائل افسردگی، اضطراب، مسائل خانوادگی، مشاور ازدواج

شنبه

دکتر محمد علی احمدوند

رمانگر شناختی-اعتیاد

چهارشنبه

دکتر مریم جلیلوند

نوجوان_مددکار

پنج شنبه

دکتر مینا هادیان

مسائل کودک و نوجوانان و خانواده

پنج شنبه

راضیه فتحی

بازی درمانگر

چهارشنبه

محمد پردل

روانسنجی

یکشنبه

دکتر فاطمه زم

وانمندسازی روانی اجتماعی در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی ،    روان درمانی تحلیلی شناختی

دوشنبه و پنجشنبه

دکتر آسیه شریعت مدار

مسائل خانواده

یکشنبه

وحیده سادات سید محسنی

بازی درمانگر

دوشنبه

مهشیدی

اختلالات یادگیری

سه شنبه

سیما علائی

اختلالات خلقی، وسواس، اختلالات اضطرابی، مشاوره، ازدواج

چهارشنبه

فرنگیس وفا

مسائل افسردگی، اضطراب، مسائل خانوادگی، مشاوره ازدواج

یکشنبه

ثابت نژاد

رجاعات مرتبط با روانپزشکی

دوشنبه

دکتر سعید رجبی

درمانگر مسائل کودک و نوجوان و خانواده

پنج شنبه