دوره ها، کارگاه های آماده برای برگزاری در محل سازمان ها

  • کـارگـاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی نظام پیشنهادها
  • کارگاه آموزشی تـربیت دبـیر نظام پیشنهادها
  • کارگاه آمـوزشی نحوی استقرار نظام پیشنهادها
  • دوره الزامات نظام پیشنهادها
  • دوره رهبری خلاق
  • دوره تفکر ناب
  • بازاریابی اجتماعی با رویکرد ایده پردازی و نظام پیشنهادها