فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده‌ی مرتبط با زمینه فعالیت مرکز

 

نام طرح

کارفرما

تاریخ اجرا

زمینه‌ی علمی

جمع‌آوری مبانی نظری حمایت‌طلبی (Advocacy)

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد 1397

سیاست‌گذاری عمومی

ترجمه Advocacy plan template

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد 1397

سیاستگذاری عمومی

ترجمه toolkit stakeholders analysis

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد 1397

سیاستگذاری عمومی

تشکیل کارگروه حمایت‌طلبی سیاست‌های رفاهی

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد 1397

سیاست‌گذاری عمومی

گزارش تحلیل ذی‌نفعان بند ب ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اردیبهشت تیر 1397

اقتصاد و سیاستگذاری عمومی

ایجاد شبکه همکاری میان کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی در زمینه اجرای (TSA)

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

اردیبهشت تیر 1397

اقتصاد و سیاستگذاری عمومی

امکان‌سنجی طرح حمایت‌طلبی حل مسئله کولبری

معاونت رفاه اجتماعی

اردیبهشت-خرداد 1397

سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

گزارش تحلیل ذی‌نفعان بند (5) ماده (2) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

معاونت رفاه اجتماعی

خرداد 1397

سیاستگذاری عمومی

گزارش نحوه شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمان‌های دولتی

معاونت رفاه اجتماعی

تیر 1397

سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

تحلیل سناریوهای ممکن در شرایط تحریم

معاونت رفاه اجتماعی

تیر 1397

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

تحلیل علل ناکارآمدی نظام سیاسی و روش‌های کارآمدسازی

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد- آبان 1397

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

مقایسه‌ی تطبیقی ناکارآمدی با نظریه‌ی خشونت و نظام‌های اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی

شهریور 1397

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

مقایسه‌ی تطبیقی شاخص‌های حکمرانی خوب و شکنندگی دولت

معاونت رفاه اجتماعی

مهر 1397

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

تضاد و ائتلاف نخبگان در ایران

معاونت رفاه اجتماعی

مهر و آبان 1397

علوم سیاسی و علوم اجتماعی

ارزش‌ها و نگرش‌های طبقه‌ی متوسط

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد 1397

جامعه‌شناسی

تحلیل تشکل‌زدایی در عصر پهلوی اول

معاونت رفاه اجتماعی

مهر 1397

تاریخ و علوم سیاسی

ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی ـ حرفه‌ای

معاونت رفاه اجتماعی

شهریور 1397

علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی

توانمندسازی حاکمیت و جامعه

معاونت رفاه اجتماعی، روزنامه شرق

مهر و آبان 1397

اقتصاد و علوم اجتماعی

تحریم و رفاه اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی، ماهنامه قلمرو رفاه

مرداد 1397

اقتصاد و علوم اجتماعی

نیروهای فکری و امر اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی

مرداد ـ مهر 1397

علوم اجتماعی

گزارش تحلیلی مصوبات مجلس‌های اول تا دهم در خصوص صندوق‌های بازنشستگی

معاونت رفاه اجتماعی

آذر 1397

اقتصاد، سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

برنامه اقدام (Action plan) طرح حمایت‌طلبی اصلاح قانون صندوق‌های بازنشستگی

معاونت رفاه اجتماعی

آبان آذر 1397

اقتصاد، سیاستگذاری عمومی و علوم اجتماعی

بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آبان و دی 1397

علوم اجتماعی

گزارش کارشناسی در زمینه اجرای پروژه حساب واحد خزانه (TSA)

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

دی 1397

اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی

تدوین مصادیق عدم شفافیت بودجه و راهکارهای شفاف‌سازی آن

معاونت رفاه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات و توسعه جهاد دانشگاهی

آذر و دی 1397

اقتصاد