سایر فعالیت‌های قابل توجه مرتبط با زمینه فعالیت مرکز

 

کتاب‌های منتشر شده

عنوان کتاب

ناشر

نوبت چاپ

زمینه‌ی علمی

توانمندسازی حکومت شواهد، تحلیل ،عمل

روزنه

چاپ اول 1398

اقتصاد سیاسی

 

همایش‌های برگزار شده

عنوان همایش

برگزارکننده

تاریخ

زمینه‌ی علمی

شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو، جامعه مطالبه گر

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

15 اردیبهشت 98

اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دام فقر؛ در جستجوی راه رهایی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

6 آبان 1397

اقتصاد

فقر هویتی؛ کودکان بی‌شناسنامه

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دی 1397

علوم اجتماعی

شفافیت و رفاه اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دی 1397

علوم اجتماعی