طرح های پژوهشی

لیست طرحهای پژوهشی:

 • طراحی مدل و تدوین دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی
 • نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی مشاغل سازمان اداری و استخدامی
 • طراحی و استقرار مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای اصفهان
 • شناسایی و مستند ساززی ابنیه واحد ارزش شهر همدان
 • نیازسنجی و طراحی برنامه های آموزشی مشاغل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • ارائه طرح و اجرای ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی مشاغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • انجام خدمات مشاوره در زمینه مطالعات بازنگری استراتژی ها و تدوین برنامه عملیاتی سازمان آب و برق خوزستان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • آسیب شناسی، شناخت و ارائه مدل ارتقای فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران
 • آسیب شناسی سمن های وزارت کشور
 • تبیین بازماندگی از تحصیل: شناسایی عوامل، شیوه های پیشگیری، جذب و بازجذب کودکان بازمانده از تحصیل به نظام آموزشی

کانون ارزیابی:

 • وزارت آموزش و پرورش
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • وزارت ورزش و جوانان
 • سازمان بهزیستی
 • سازمان محیط زیست
 • ستاد مبارزه با قاچاق کالا
 • سازمان اوقاف و امور خیریه
 • اداره هواشناسی اراک
 • سازمان امور مالیاتی
 • شهرداری تهران

لیست سازمانها و شرکتهایی که با پژوهشکده همکاری داشته اند:

 • سازمان اداری استخدامی
 • شرکت آب منطقه ای اصفهان
 • وزارت ارشاد
 • سازمان آب و برق خوزستان
 • شهرداری منطقه 13
 • شهرداری منطقه 1
 • شهرداری منطقه 6
 • وزارت کشور
 • وزارت راه و شهرسازی
 • سازمان حفاظت محیط زیست
 • سازمان بهزیستی
 • شهرداری تهران
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا
 • دانشکده پست و مخابرات
 • وزارت ورزش و جوانان
 • سازمان هواپیمایی کشور
 • ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • وزارت آموزش و پرورش
 • سازمان اوقاف و امور خیریه
 • اداره هواشناسی اراک
 • سازمان امور مالیاتی
 • وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی