معرفی اعضا

مدیر گروه

محمد ولدخانی

09124793198

mvaladkhani@gmail.com

کارشناسان

مرضیه رسولی

09197327301

rasoolimarzieh@yahoo.com

فرحناز غلمانی

09352145496

f.ghelmani@gmail.com

 

اعضا هیات علمی

دکتر تیمور مرجانی

09125474578

tmarjani@gmail.com