توانمندی های گروه


  • اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه محیط کسب و کار
  • انتشار کتاب، مقاله، مجله
  • برگزاری همایش، نشستهای تخصصی، سمینار، کارگاه آموزشی
  • مشاوره به بنگاه های اقتصادی و سازمانهای دولتی در شناسایی و رفع موانع کسب و کار