معرفی اعضا گروه

 

شورای علمی گروه و درجه تحصیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

1

علی نصیری­اقدم

دکتری

علوم اقتصادی

2

احمد میدری

دکتری

علوم اقتصادی

3

زینب مرتضوی­فر

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

4

مهدی عابدی سقا

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

5

مهدی تحققی

کارشناسی ارشد

مدیریت امور فرهنگی

6

مهدی قاسمی علی آبادی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی