کتاب و نشریات منتشر شده

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع اثر

نام صاحب اثر

تاریخ چاپ

1

عصر توسعه پایدار

ترجمه

علی نصیری اقدم- زینب مرتضوی فر

1394

2

الزامات قانونی نظام سنجش اعتبار

تالیف و گزارش طرح که به صورت کتاب چاپ و منتشر شده است

علی نصیری اقدم

1392

3

انتشار 5 شماره از نشریه چشم اندازهای دانش اقتصاد

تالیف

علی نصیری اقدم

1390

4

انتشار بولتن پایش محیط کسب و کار

با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس

علی نصیری اقدم

1389

5

سنجش و بهبود محیط کسب و کار

تالیف و ترجمه

احمد میدری، اصلان قودجانی

تابستان 1387

6

انتشار 17 شماره از نشریه تکاپو

تالیف

علی نصیری اقدم

تا سال 1387