همایش‌ها، کارگاه‌ها، دوره‌های پژوهشی

 

  • همایش ملی مطالبات بخش خصوصی از دولت