توانایی های گروه


  • انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه
  • تحلیل و نقد سیاست‏های فرهنگی و اجتماعی کشور
  • انجام پژوهش در حوزه­ های سرمایه اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و مشارکت اجتماعی
  • انجام خدمات تخصصی و مشاوره‌ای مرتبط با محورهای اصلی فعالیت گروه
  • برگزاری همایش ­ها‌، نشست­ های تخصصی و انتشار کتب و مقالات علمی
  • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی مرتبط با فعالیت‌های اصلی گروه
  • تربیت پژوهشگران توانمند در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی و ارزیابی تاثیرات